WMS интеграция с другите информационни системи в организацията

Правила за ефективна софтуерна WMS интеграция в организацията. За какво трябва да се внимава, за да се постигнат отлични резултати?

Използването на WMS е изключително важно, особено за организации, които имат натоварен складов товарооборот. По същество при тях друга алтернатива за ефективна складова логистика не съществува. Това е важно решение, което се взима в контекста на складовите процеси, складовите стелажи и машини и пр.

 

Какво е WMS интеграция?

В контекста на съвременните виждания WMS системите трябва да бъдат освен фокусирани върху специфичните складови процеси, но да бъдат в силна интеграция с останалите софтуерни системи в организацията. Не е правилен подходът, при който WMS системите функционират относително самостоятелно и си обменят данни и информация с останалите системи на трансакционен принцип. Необходима интеграция на софтуера в реално време, както с останалите информационни системи в логистиката и управлението на веригата на доставките, така и с останалите системи в организацията.

wms интеграция

Съвременните WMS системи следва да бъдат интегрирани с други важни системи, имащи отношение към логистичните процеси, освен разбира се с ERP системите:

  • Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти – Customer Relationship Management (CRM), включително уеб системи и платформи за електронна търговия.
  • Системи за управление на взаимоотношенията с доставчици – Supplier Relationship Management – (SRM).
  • Производствени изпълнителни системи – Manufacturing Execution System – (MES).
  • Системи за управление на транспорт – Transport Management System – (TMS), включително системите за управление на открити площи – Yard Management System – (YMS).
  • Други системи според особеностите на конкретната верига на доставки.

 

Повече за значението на WMS интеграция

В практиката често се случва препокриване на функции между информационните системи, затова следва да се съблюдава преди всичко логиката на интеграцията. Посочените системи могат да бъдат както самостоятелни, така и като част от ERP системите в организацията. CRM и SRM системите осигуряват връзка с останалите участници във веригата на доставките. Тяхната връзка с WMS системите е изключително важна с цел прилагането на различни видове SCM практики. Все пак живеем в годините на Supply Chain Management (SCM).

Особен момент е развитието на електронната търговия и интеграцията с платформите за електронна търговия, които се ползват от организацията. Интеграцията с MES системите допринася за ефективната организация на преработвателните процеси, а връзката с TMS синхрон с другата основна под-система в логистиката, а именно транспорта система. Другите информационни системи са строго конкретни и затова могат да бъдат маркирани част от тях, а именно:

  • Системи за прогнозиране на търсенето и управление на запасите.
  • Системи за автоматизиране на офис дейности – Office Automation.
  • Системи за управление на база данни – Database Management Systems (DBMS).
  • Системи за управление на знание – Knowledge Management Systems (KMS).
  • Други.

Всичко това е предпоставка за развитието на интелигентни складове и изграждането на конкурентоспособни логистични системи.

Препоръки за интеграцията на практика

Посочените насоки за интеграция следва да не бъдат ограничавани единствено във функционалното направление на логистиката в организацията (научи повече за логистика значение), а следва да се търси повишаване на степента на интеграция на равнище организация. Преди всичко това са различни интеграционни форми между логистичните информационни системи с тези на маркетинга, финансите и човешките ресурси.

Всички посочени интеграционни насоки не трябва да бъдат базирани на висока степен на участие на оператори. Връзката следва да бъде силно автоматизирана и да се прилагат функционалности, характерни за системите за подпомагане на вземането на решения (Decision Support Systems – DSS). Всичко това, заедно с интеграционните възможности с различни видове информационни технологии, е предпоставка за развитие на съвременни интелигентни складове и системи в контекста на Logistics 4.0 и Warehousing 4.0.

 

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…