Интелигентни складове в бъдеще време – IoT, RFID, Big data…

В последните години Индустрия 4.0 започва да се проявява и на практика, а не само на теория. Всичко това повлиява на логистиката. Започват да се развиват и интелигентни складове, които са изпълнени и свързани с технологии като IoT, RFID, Big data…

 

Условия за поява на интелигентни складове

В континуалното проучване The Logistics trend radar се следят редица тенденции, които оказват влияние върху развитието на логистиката и управлението на веригата на доставките. При проследяване на динамиката в последните две издания може да се определи, че три технологии са с изключително силно въздействие и са релевантни за следващите няколко години – Големи данни и техния анализ, интернет на обектите (Internet of Things – IoT), роботизация и автоматизация. Последните са от особено значение, защото пряко рефлектират и върху изпълнението на складовите дейности. Определено бъдещето е на автономиите и smart складови системи, което обаче не може да реализирано без създаването на условия за това.

В условията на Индустрия 4.0 (според Министерство на иновациите и растежа), която се свързва с множество технологии, базирани на автономност, роботизация, интернет на обектите (IoT), облачни технологии и какво ли още не. Това довежда до появата на термини като Logistics 4.0, Digital Supply chain, Supply Chain 4.0, Digital logistics, Smart logistics и пр. Това се отразява и на складовите системи и вече сме свидетели на термини като Warehousing 4.0, което по същество се свързва със smart складиране.

 

Какво е особеното при интелигентните складове и IoT&RFID?

 

Особен момент е интернет на обектите (IoT). По същество това е обобщаващо понятие, което включва в себе си множество други технологии, като от особено значение е радиочестотната идентификация (RFID). Тази технология често е поставяна в основата за осигуряване на проследяването, управлението на запасите, намаляване на загубите и пр. и е важен компонент на IoT. Неслучайно тя се посочва като базов архитектурен елемент.

Въз основа на световните тенденции е възможно да се определи принципен път на развитие към интелигентни складовите системи, както е показано на фигурата.

интелигентни складове rfid, IoT, Big data

В основата на процеса следва да бъде автоматичната идентификация и по точно използване радиочестотна идентификация – RFID. Съпоставено с баркод системите този вид идентификация води със себе си редица предимства като едновременна идентификация на множество единици и многократно висока скорост на работа, в условията на висока сигурност и надеждност. RFID технологията има бъдеще и в редица конкретни приложения, като проследяване на единица за преминаване през определена зона, идентификация на единици в движение, инвентаризация, намиране на единици и пр.

Повече за RFID в складовете

RFID технологията е водеща предпоставка за създаване в последствие на условия за развитие на IoT практики. На този етап ще бъде необходимо да се изгради в складовете необходимата инфраструктура за практическото приложение, а именно – комуникационна среда за връзка между обектите, както и връзка с информационните системи. Това от своя страна ще позволи складовите процеси да бъдат значително подпомогнати според специфичните изисквания на всяка конкретна складова система.

 

Най-общо посредством RFID и IoT ще се осигури бързо и ефективно управление на информационните потоци в склада, което ще рефлектира положително и върху материалните такива, както и ще създаде условия за последващо развитие на складовата система.

 

Успоредно с тези процеси е необходимо да се работи усилено и върху  автоматизацията и роботизацията на складовите процеси. Автоматизацията се свързва с отсъствието на човешки труд или свеждането му до минимум във всяка една част от складовите процеси – независимо дали става въпрос за манипулации, операции или вътрешен транспорт. Все пак водещ трябва да бъде процесът по подготовка на поръчки, който пряко рефлектира върху ефективността на цялата логистична система. Роботизацията също е насочена към подобрено автоматизирано изпълнение на складовите процеси, но особеността е опитът машини да копират/репликират човешки действия. Независимо от формата автоматизацията и роботизацията са важна цел за съвременната складова логистика.

 

Какво друго е необходимо за интелигентни складове?

За управлението на тези сложни конфигурации от технологични решения е необходим и адекватен подход от страна на информационните системи и по точно в частта софтуерни решения. На този етап организациите ще са изправени пред редица предизвикателства като:

  • Интеграция във веригата на доставките и прилагане на редица практики в посока управление на веригата на доставките. Отделните участници във веригата на доставките следва да бъдат силно информационно свързани и отделните информационни системи да могат да кореспондират ефективно, сигурно и с ниска човешка намеса. В тези връзки следва да бъдат включени и доставчиците на логистични услуги.
  • Интеграция на ERP  и WMS системите със складовите технологии -адаптация на софтуерните системи според изискванията на интернет технологиите, IoT, автоматизираните складови системи и роботизираните складови решения.
  • Съвместимост с технологиите за големи обеми.
  • Осигуряване на необходимата информационна сигурност.

 

Складове и анализ на големи данни

Тенденцията за лавинообразно увеличаване на информацията се запазва и обемите от данни стават толкова големи, че тяхното съхранение и анализ се оказва сериозен проблем пред организациите. Приложението на високотехнологични решения в складовете е свързано с генерирането на допълнителни обеми данни и това ще доведе до появата на големи данни. Те са освен предизвикателство, но и могат да бъдат определени и като една нова възможност за бизнес и интелигентни складове. Затова и развитието на интелигентните складови системи следва да бъде съобразено с появата и последващото използване на големи данни за целта на логистиката и управлението на веригата на доставките. Това са специфични и сложни системи за големи данни, които интегрират в себе се редица технологични решения за събиране съхранение, извеждане и анализ на данни, в условията на интеграция с останалите процеси в организацията.

 

Темата за развитие на интелигентни складови системи не се изчерпва с посочените стъпки, а по-скоро се маркират основополагащите моменти. Последващите стъпки за в бъдеще следва да гравитират около автономни машини в склада, системи с изкуствен интелект, блокчейн, облачни технологии, аугментирана и виртуална реалност, дигитални двойници, 3D печат, безпилотни летателни системи и пр.

 

 

Използвани материали: Складови системи в логистиката—Управленски практики и тенденции, Digital transformation perspectives in warehousing – initial steps and projections

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…