Какво е складова логистика и какви процеси обхваща?

Складова логистика, какво представлява и дали е правилно да я наричаме точно така?

Складова логистика – същност, съдържание, както и някои неточности на термина

Складовата логистика е производна система на логистичната, която от своя страна обхваща редица други подсистеми. В общата теория за логистика – тя може да се разглежда като съвкупност от подсистеми по два критерия:

  • Фази на движение на материалния поток – снабдяване, производство/операции, дистрибуция.
  • Отделни логистични дейности – складиране, транспорт, управление на запасите, обслужване на клиенти и пр.

Следвайки тази логика в логистиката можем да разграничаваме редица под системи – снабдяване, операции, дистрибуция, складове/складиране, транспорт и пр. Така се появява естествения въпрос дали е точно да имаме термин „складова логистика“ и дали в този случай думата логистика е необходима и дали е на правилното място? За съжаление по-скоро тя няма място в този израз и добавянето й е неточно. Ако приведем тази логика на развитие на изрази в математиката, то тогава ще трябва да имаме понятия като „аритметична математика“, „геометрична математика“ и пр., което е лишено от логика и е неправилно. За съжаление терминът складова логистика се използва масово, както и редица други. По-точно би било да се говори за складиране, управлението на складови процеси, управлението на складове в логистиката и пр., което е в унисон с логистика значение.

 

Складова логистика – основни складови процеси

В складовете в тях се извършват редица взаимосвързани дейности, които не се ограничават само до съхранение на стоки. Това са фундаментални дейности, извършвани в склада и тяхното синхронизирано протичане е от решаващи значение. Познаването на отделните складови дейности е много важно, защото те са и сред основните носители на разходи и често трябва да търсят пътища за тяхното намаляване.

Във всеки склад, според неговите конкретни функции, може да се наблюдават определени особености в изпълнението на складовите дейности. Въпреки това е възможно извеждане на основните, които по своята същност представляват основен обект на управление и следват логическата последователност на движението на товарооборота:

  • Приемане и входящ контрол.
  • Подготовка за съхранение и съхранение.
  • Подготовка на поръчки – събиране на стокови единици и комплектоване.
  • Опаковане и етикетиране.
  • Експедиция.
  • Други.

складова логистика: процеси

Какво включват складовите процеси?

Всеки един от посочените процеси има своите специфики и може да бъде разгърнат в дълбочина. Затова ще маркираме някои особености, присъщи при складова логистика или в областта на складирането, както е по-точно да се посочи.

Така дефинираните области кореспондират с възприетата дефиниция на CSCMP , че в складовете се изпълняват дейности по приемане, съхранение, подготовка на поръчки и експедиция. Всяка една група дейности има своето значение за ефективността на цялата система, както и е свързана с определени разходи. Относителната тежест на всяка една от тях зависи от конкретната ситуация и приложение на складовите системи в логистичната система. Принципно някой автори включват и процесите на предварителна нотификация за доставката. Други автори определят три групи (преди подготовката на поръчката, по време и след нея – Prepick, Customer-order pick activities, Post-customer-order pick activities), в които включват множество под-дейности. Все пак според естеството и логическата последователност на дейностите и фокусирайки се пряко върху складовите системи могат дейностите да се ограничат.

Приемане и входящ контрол

Тази дейност е свързана с приемането на стоковите единици в склада. От своя страна тя може да бъде разгледана в дълбочина и да се посочи, че свързаните с нея дейности започват още при подаването на поръчката към доставчика. Това са редица дейности, свързани с уточняването на детайли като размер на опаковките, по колко опаковки има в един палет, наличие на допълнителни опаковки, маркировка с баркод, тежест, ден и час на доставка, по какъв начин ще се разтоварва превозното средство и т.н.

Подготовка за съхранение и съхранение

При тази стъпка вече приетите стоки следва да бъдат физически разположени на определено място в склада и да започне процесът по съхранение. В практиката понякога тази дейност се нарича „заскладяване“, което е много неточно от гледна точна на българския език. По-добре е да се използва терминът „разполагане в склада“.

Това също са дейности, свързани с редица особености и е необходимо да се отчетат множество фактори, част от които са – дали стоките са бързо оборотни или не, колко време е необходимо да бъдат съхранявани, тегло и размер на стоките, наличие на специални изисквания за съхранение, необходимост от разопаковане, как стоките ще напуснат склада и т.н. Целта е да се намалят излишните дейности, както и да се оптимизира движението на персонала и прилежащата техника в склада. Тези дейности са пряко свързани и с организацията на складовете площи и правилата за движение на материалните потоци в склада. Ето защо, голяма част от дейностите по въвеждане се подпомагат от специализиран складов софтуер и свързани с тях системи. Едва тогава настъпва същинското съхранение на стоките.

Подготовка на поръчки – събиране на стокови единици и комплектоване

Дейностите по събиране на стокови единица и комплектоване могат да варират значително според начина на изпълнение на поръчки в конкретния склад. Тази група от дейности е много съществена, защото са трудоемки, генерират множеството разходи, а същевременно са пряко свързани с конкурентоспособността на склада. Събирането на стокови единици и комплектоването на поръчки са изключително важни, защото рефлектират пряко върху обслужваното на клиентите. Дейностите са пряко свързани със стремежа за бързо изпълнение на поръчките, без наличие на грешки и пропуски, при възможност с минимални разходи, което от своя страна създава напрежение в цялата система и е причина за търсене на оптимално решение от страна на мениджърите по логистика.

Събирането на стокови единици и комплектоването на поръчки не може да се разглеждат самостоятелно, а като силно обвързани с други решения в склада. Подготовката на поръчки в складовете е основна дейност, която в голяма степен е измерител на състоянието и развитието на складовата система, не на последно място често се определя, че тя формира над 35% от складовите разходи.

В практиката дейностите по събиране на поръчки често е наричана с различни имена – пикинг (от английски език picking) или комисиониране (от немски език kommissionieren). Различията са породени от използването на различни термини в англоезичната и немско езичната литература и по същество между термините няма смислово различие.

Опаковане и етикетиране

Дейностите по опаковане и етикетиране зависят от естеството на бизнеса. Ако в склада постъпват стоки на единица палет и след това се експедират в същи им вид, сравнително рядко се налагат допълнителни дейности. Най-често опаковане се налага, когато в склада постъпват единици палет, а поръчките се изпълняват под формата на отделни стокови единици. В този случай след събирането на стоковите единици и тяхното комлектоването се налага опаковане в повечето случай с цел защитата им по време на транспорт. Този вид дейност зависи от множество фактори и поради това не може да бъде еднозначно определена. Все пак опаковането има за цел предимно да осигури безопасно движение на стоките до следващото звено във веригата на доставките.

Дейностите по етикетиране са свързани с поставянето на допълнителни носители на данни върху стоковите единици и транспортните опаковки. Това могат да бъдат преводни етикети, баркодове, радиочестотни тагове, логистични етикети и пр.

Експедиция

Това е последната фази, при която поръчките напускат склада и се отправят към клиента. Тази дейност не е само натоварване на превозното средство, защото има редица особености, които няма да бъдат маркирани в момента.

Складова логистика и други дейности

В складовете се изпълняват и множество други дейности, които се срещат в практиката, но зависят от естеството на бизнеса и стоковите единици, които преминават през него. Такива са например разкрояване, оцветяване, смесване, сглобяване, сервиз и ремонт и др. Друга важна дейност в складовете е инвентаризацията, която по същество представлява проверка на действителните количества в склада и тези, които са налични според информационната система.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…