Стелажи и стелажни системи

Складови стелажи и защо за толкова важни за всеки склад?

Стелажи и складове

Складовите стелажи (стелажните системи) по същество са технически решения за съхранение и обработка на складовите единици. Те си взаимодействат с редица други складови подсистеми, като складовите машини, но те в най-висока степен предопределят функционирането на склада в контекста на фирмената логистика. Затова и толкова често са обект на анализ.

В теорията и практиката няма напълно утвърдена класификация на видовете стелажни системи, както и на техните наименования. Това от своя страна поражда известни разминавания във вижданията и терминологията, но все пак ние се придържаме към тази – видове стелажи

Всеки един вид стелаж има своето значение за ефективността на склада. Също така притежава различни положителни и отрицателни страни. Все пак въпреки високото разнообразие на решения в теорията, в практиката ситуацията е сравнително по-ограничена и по-скромна. Много често методите за складиране се изчерпват до (визираме и чужбина):

  • Стандартен складов стелаж за европалети, т.нар. конвенционален стелаж.
  • Стелажи с двойна дълбочина, като предходните, но за съхранение на два палета един зад друг.
  • Стелажи с тесни коридори
  • Подово съхранени, без стелажи.

Причината за приложението на една или друга стелажна система в складовата практика е свързана с редица фактори, които могат да гравитират около общите въпроси за разходи за земята за складови площи; инвестиция за изграждане на стелажната система; пазарна конкуренция и повишаване на изискванията за ефективност на складовата система и други. Важно е да се посочи, че решението е трудно и затова често решенията в практиката са по-скромни. Ако се водихме само от теорията, то всички складове щяха да бъдат силно автоматизирани и пълни с роботи, което за съжаление не е така. Все пак видовете складови стелажи пряко рефлектират върху ефективността на склада и затова е подготвен този пост.

Ето и няколко примера за складови стелажи и техния ефект

Определено при ниски разходи за земя и отсъствието на силна конкуренция е предпоставка за използване на базови решения, свързани с изграждане на екстензивни складови системи и стремеж към икономия на инвестиции в складовата система. Докато при засилена конкуренция и нарастваща цена на земята се налага търсене на високоефективни решения, които са свързани и със по-високи разходи. В този контекст интерес представлява анализът на различните системи по отношение на оползотворяването на една и съща площ с различни видове стелажи и стелажни системи.

Конвенционални стелажи

Например ако се използва конвенционална система с конвенционални машини (мотокар, газокар, електрокар) вероятно ще използваме едва 1/3 от площта (повече разсъждения по темата вижте на този линк). Ако се премине обаче към същата система, но се заменят машините с машини от вида ричтрак (reach truck, както и на този линк), това ще позволи стесняване на коридорите (aisle превод) и усвояването на площите ще се повиши до около 2/5, което е с близо 20% повече.

Ако се стеснят още повече коридорите, например с планирано използване на складови машини от вида високоповдигач тип Стакер, то усвояването ще е още по-високо. Проблем в случая се явява височината и възможността за повдигане на тежки товари на голяма височина, което е друга тема. Всичко това подсказва за решаването на сложен проблем. Неслучайно екипът на LogisticsXperts счита, че тайната е в интегрирания подход към управлението на складовете.

стелажи: конвенционални с ричтрак или мотокар, газокар, електрокар

Складови стелажи с двойна дълбочина (Double deep)

Могат да се приведат още примери: Ако се премине към системи с двойна дълбочина (double deep), то вероятно ще се използва 50% от складовата площ. Проблемът тук е принципът LIFO (Последният разположен на стелажната локация, трябва да бъде взет първи. Повече за LIFO/FIFO в складирането). Това решение е подходящо за хомогенни палети (които са с еднотипни стоки, няма партидност, срокове на годност и пр.). Не на последно място, машините също са малко по-различни. Както се вижда на фигурата е необходимо складовата машина да разполага със специална приставка, за да може да достига вътрешния палет.

стелажи с двойна дълбочина (double deep)

Тунелна система (Drive-in)

Този вид стелажни системи са особено подходящи, когато материалният поток е хомогенен и се цели висока степен на усвояване на площите. Неслучайно в този случай може да се говори за процент на усвояване около 50-60%. В практиката съществуват различни възможности за обслужване на тези системи – съответно с конвенционални машини или ричтрак, като принципът на функциониране е представен на фигурата. (видео за функционирането на този вид стелажи)

стелаж от вида тунелна система (Drive-in)

 

Стелажни системи с избутване (Push-back)

Това е друга интересна система, която позволява съхранение с висока степен на плътност. Особеното тук е, че машината не навлиза в стелажа, а оставя палета в началото на локацията и го избутва. Както се вижда на фигурата стелажният ред е леко наклонен и се използва гравитацията, за да бъдат винаги насочени палетите към изходната точка. (видео за push-back)

Тук може да се посочи, че има стелажи, при които от едната страна се зареждат палети, а от другата се вземат. Този вид стелаж се нарича Gravity flow rack/Gravity flow storage и пр., като преводът следва да бъде: гравитационна стелажна система или гравитационен стелаж. Често в практиката се използват термини, като гравитачен стелаж, което не е правилно.

стелажи с избутване

 

Автоматизирани палетни колички

Този вид системи са много сходни с предходните, но при тях не се използва силата на гравитацията, а вътре в стелажа е разположена автоматизирана палетна количка, която автоматизирано мести палетите навътре в стелажа. В този случай се постига усвояване около 60%, а защо не и повече.

стелажи и автоматизирани палетни колички

Изводи за използването на складови стелажи

В теорията и практиката намират място и редица други стелажи, като гравитационните, мобилните, каруселните, както и тези с висока степен на автоматизация – автоматизирани системи – (AS/RS racking – споделяме и тази полезна анимация по темата). Всяка една система съответно има своите особености, предимства и недостатъци, но ясно се вижда, че едни и същи резултати могат да се постигнат по различен начин. Затова е необходимо да се направи уточнението за съобразяване с особеностите на материалния поток. Той следва да бъде отправна точка в анализа, както и да бъде водещ при решаването на конкретни проблеми.

Когато продуктите са еднородни свободата в избора е значително по-висока, например ако се позволява обработка на единици палет на принципа LIFO. Докато при силното разнообразие на продуктите и при наличието на сложни процеси на събиране на поръчки (комисиониране/пикинг) се появяват редица ограничения. А какво ли е стане ако включим в анализа и въпроси за складов софтуер? Въпреки това може да се направи предположение, че използването на стелажни системи е продиктувано от пазарните условия и е предпоставка за по-ефективно осъществяване на складовите процеси.

Казано по-просто: това е сложна работа… Еднозначни решения няма. Започне ли някой да твърди, че знае точното решение, вероятно греши… най-малкото заради конкуренцията в бизнеса. Затова трябва да се водим от материалните потоци и особеностите на дейността на фирмата в условията на динамика, само така могат да се намират относително оптимални решения в складирането.

 

Използвани източници: Посочените в линковете сайтове, както и обобщаване на вижданията.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…