Анализ на вериги на доставки и логистични изследвания

Изследователската дейност придобива все по-голямо значение в съвременната логистика за изграждане на ефективни системи. Затова създадохме редица консултантски услуги, с които да подкрепим създаването на такива организации. Убедени в съвременните виждания и тенденции на дигитална трансформация на бизнеса, екипът ни е насочен към постигане на добри резултати и прагматично използване на ресурси.

Консултиране в
следните области

Провеждане на обучения и консултации по отделни теми, свързани с управление на вериги на доставките

Предлагаме разширено консултиране по отделни проблеми в сферата на логистиката и управлението на веригата на доставките, което се основа на познаване на теорията и практиката. При необходимост осигуряваме обучение на служители в съответната област.

Проучвания и анализи на вериги на доставки и логистични дейности

Изследване на различни аспекти на дейността, като: клиенти и удовлетвореност, търговски обекти, развитие на продукти и услуги, ценови изследвания, уеб проучвания и др., чрез анкетни проучвания, дълбочинни интервюта и фокус групи.

Усвояване на потенциални възможности за дигитализация и дигитална трансформация на вериги на доставки

Както самостоятелно, така и в условията на прилагане на SCM практики във веригата на доставките.

Тестване на идеи и модели, включително симулационни техники

Изграждане на математически модели на реални ситуации и тестване на различни възможности за тяхното управление, включително визуални и игрови решения чрез:

  • базови анализи от вида Green field;
  • моделиране и симулативни техники – Network optimization, What-if analysis, финанси, анализ на риска, гаранционни запаси, операции в производството и др.;
  • експерименти и игрови техники – Gaming.

Конфигурация на мултиешелонни системи и вериги на доставките

Прилагане на системен подход за анализ и прилагане на редица подходи за процесно обследване и измерване на ефективност (benchmarking) и др.

Провеждане на обучения и консултации по отделни теми от логистиката

Предлагаме разширено консултиране по отделни проблеми в сферата на логистиката и управлението на веригата на доставките, което се основа на познаване на теорията и практиката. При необходимост осигуряваме обучение на служители в съответната област.

Тестване на идеи и модели, включително симулационни техники

Изграждане на математически модели на реални ситуации и тестване на различни възможности за тяхното управление, включително визуални и игрови решения чрез:

  • базови анализи от вида Green field;
  • моделиране и симулативни техники – Network optimization, What-if analysis, финанси, анализ на риска, гаранционни запаси, операции в производството и др.;
  • експерименти и игрови техники – Gaming.

Логистични проучвания и анализи

Изследване на различни аспекти на дейността, като: клиенти и удовлетвореност, търговски обекти, развитие на продукти и услуги, ценови изследвания, уеб проучвания и др., чрез анкетни проучвания, дълбочинни интервюта и фокус групи.

Конфигурация на мултиешелонни системи и вериги на доставките

Прилагане на системен подход за анализ и прилагане на редица подходи за процесно обследване и измерване на ефективност (benchmarking) и др.

Усвояване на потенциални възможности за дигитализация и дигитална трансформация

Както самостоятелно, така и в условията на прилагане на SCM практики във веригата на доставките.

Имате въпроси?
Свържете се с нас!