Логистика значение

Логистика значение – интересен въпрос. Нека поговорим накратко за нейната поява, еволюция и бъдеще…

Логистика значение?

Дефиниция за логистика: Бурното развитие на логистиката е факт! Това се дължи на възможностите, които се предоставят от нея за постигане на по-ефективно управление на материалните потоци. За нея съществуват множество дефиниции, но общото между тях е:

  • Управлението на материалните потоци е интегрирано (като едно цяло).
  • Логистиката протича във веригата на доставките (от мястото на зараждане на материалните потоци до мястото на крайно потребление/крайните потребители).
  • Цели се постигане на определено целево равнище на обслужване.
  • Има и развитие на целта, а именно – Минимизиране на разходите.

 

Какво е и какво НЕ е логистиката: Както ясно проличава логистика НЕ е само точният продукт на точното място, време и тнт. Тя е нещо много по-голямо и по-значимо. Основен обект на логистиката са материалните, осезаемите материални потоци. Te имат видимо присъствие в действителността и въпросът е по какъв начин да се осигури тяхното придвижване до мястото, където са необходими. Тези материални потоци се характеризират с това, че имат място на зараждане и точка, до която трябва да достигнат.

По своята същност това е верига на доставките. Тя започва от мястото на зараждане на суровините и завършва в мястото на крайното потребление на продуктите и услугите. Тази верига е съвкупност от организации и процеси, взаимосвързани по линията на създаването на продукти и услуги, и довеждането им до крайните потребители. В научната теория съществуват известни различия по отношение на точното съдържание във веригите на доставките. Като цяло фокусът е върху материалните и свързаните с тях информационни потоци. Затова и когато говорим за „логистика значение“ е добре преди всичко да си представяме верига на доставки и движение на материални потоци в нея.

Съществува ли разлика между верига на доставки и управление на верига на доставки?

Веригата на доставките по същество е система, в която са включени множество организации и връзки помежду им, като всички те функционират в посока осигуряване на движението на материалните потоци от мястото им на зараждане до мястото на тяхното потребление. За управлението на тази система съществено значение имат информационните потоци, посредством които управлението се осъществява на практика. Веригите на доставките съществуват обективно и дори участниците в тях да не го осъзнават, те са част от една по-голяма система. Вериги на доставки е имало и в древността. В наши дни дори говорим и за студени вериги на доставки

Ето една примерна и изключително опростена концептуална верига на доставки, която е изобразена в рамките на светованата карта.

логистика значение и вериги на доставки

Какво е SCM?

В съвременните виждания за логистика се появяват важни управленски концепции, като управление на веригата на доставките, при които обвързаните във веригата участници функционират синхронизирано и координирано по отношение на конкурентите, затова и редица автори посочват изместване на фокуса на конкуренция от отделния участък към конкуренция между вериги на доставките. Затова е важно е да се прави разлика между верига на доставките и управление на веригата на доставките, т. нар. Supply Chain Management (SCM). Това са две различни неща. Повече за SCM – посетете тази страница.

Как се появява понятието „логистика“?

За управлението на тези сложни системи се появява понятието „логистика“, с което се обозначава управленска концепция, която съдържателно представлява интегрирано управление на материалните потоци през всички фази и стадии на тяхното придвижване като една система. В този контекст се предоставят възможности за дефиниране на различни подсистеми на логистичната система, като най-често те се определят според фазите на движение на материалните потоци (снабдяване, производство, дистрибуция) или според обектите (физическите елементи и процеси), а именно свързаните със запаси, транспорт, складиране и т.н.

В този случай системният подход следва да се разглежда като подход за решаване на проблемите в контекста на определена система с определени цели на развитие чрез разкриване на границите и връзките на системата и отчитането на влиянието на външната среда. Първата група подсистеми на логистичната имат обобщаващ характер. Те включват в себе си изпълнението на множество дейности по управление на материалните потоци. Втората група подсистеми са свързани с осигуряването на условия за изпълнение на дейностите по управление на материалните потоци, например складиране.

Логистичните системи…

Затова и често се говори за логистични под-системи, като системи „Транспорт“, „Складове“, „Управление на запаси“, „Обслужване на клиенти“ и пр. По отношение на тяхното управление могат да се изведат някои важни моменти:

  • Всяка система може да е част от друга, по-голяма система и има определени граници и роля в нея – складовете са елемент на логистичната система и са в непрекъснато взаимодействие с нейните елементи, спомагайки по този начин за функционирането на логистичната система.
  • Всяка система е комплекс от елементи и връзки, обединени в интегрирано цяло – складовите системи са съставени от редица взаимосвързани елементи, които функционират като едно цяло.
  • Всяка система има специфична цел, за която са създадени отделните ѝ части, и собствена конфигурация: вход, структура и резултат – складовите системи имат своя специфична конфигурация и допринасят за постигането на целите на логистичната система.

В случая логистичната система е главната система, а всички останали са нейни елементи. Ето защо понятия като „логистика и транспорт“, както и „логистика и склад“, звучат подобно на „маркетинг и реклама“, което е неправилно.

Какво е бъдещето на логистиката?

По отношение на бъдещето може да се говори прекалено много. Главното е еволюция на логистичната концепция в посока SCM. Това не е просто модерен термин, а нещо много по-значимо. За съжаление често не се разбира правилно и формално се преименуват дейности/отдели/организации от логистика на SCM.

SCM е бъдеще, при което няма да се конкурират фирми, а ще се конкурират цели вериги на доставки. Дори и като крайни потребители можем да го видим вече на практика. Например  за редица продукти в магазините за хранителни стоки. Но, как е възможно? Отговорът е: Трудно! Ще бъдат необходими: много време, много технологии, софтуер за логистика, изграждане на доверие, обучение на логистици, експерти по вериги на доставки и пр.

Надяваме се този текст (едва 1000 думи) да Ви е бил полезен и да сме дали отговори на въпроса, касаещ „логистика значение“. Ако имате дори и теоретични въпроси, винаги можете да се свържете нас. Важно е в практиката да се използват термините правилно.

Използвани материали: CSCMP.org, Бизнес логистика (2018), Логистични системи (2010), Складови системи в логистиката (2022).

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…