Политика за поверителност

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика има за цел да изясни как и по какъв начин ще се извършва обработването на лични данни на настоящите и потенциални клиенти, както и на потребителите на уеб сайта www.logisticsxperts.com („Сайт“), във връзка с услугите, предоставяни на него.

Можете да използвате Сайта, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите вашите лични данни.

Предоставянето на личните ви данни е доброволно – ако не да ги обработваме по начина, описан в настоящата Политика, молим, не ги предоставяйте.  В този случай ние ще бъдем лишени от възможността да отговорим на ваше запитване, да осъществим контакт с вас и/или да ви съдействаме с информация или да ви предоставим поисканата от вас услуга.

 

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни е търговското дружество Компетитор ООД. Дружеството събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на тази Политика.

 

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

1. Администраторът обработва следните категории лични данни:

(а) Лични данни, предоставяни от потребителите на Сайта, при използване на формата за контакт (www.logisticsxperts.com/kontakti/) и за записване в бюлетин – име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, информация за организацията;
(б) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на настоящ или потенциален клиент юридическо лице;
(в) Данни за сключване на договори за продажба, абонаментно обслужване, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.);
(г) Финансова информация (банкова сметка и др.).

2. Администраторът може да обработва данни, изготвени и генерирани от него в процеса на предоставяне и извършване на услугите:

(а) Информация относно посещенията и използването на Сайта;|
(б) Данни за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, регионално местоположение;
(в) Данни, използвани за статистически цели;
(г) Данни от установената комуникация с настоящи или потенциални клиенти, удовлетвореността от предоставяните услуги (заявки, оплаквания, предложения и др.);
(д) Данни, получени при изпълнение на задълженията, произтичащи от нормативните актове (данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, данъчни служби, съдилища и др.).

3. С цел осигуряване на добро изпълнение на услугите и на задълженията, произтичащи от сключени договори, Администраторът има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Администраторът има право и задължение да провери верността на предоставяни лични данни, като за целта изисква от своите клиенти да ги верифицират и ако е необходимо, да ги коригират.

 

IV. ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори, както и във връзка с подготовка за сключване на договори с Администратора.

Администраторът обработва лични данни за следните цели:

(а) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за извършване на услуги; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор;
(б) Изготвяне на предложения и оферти за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на предпродажбени дейности;
(в) Данни получени от клиенти при изпълнение на задължения, произтичащи от сключени договори, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на клиентите;
(г) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/ запитвания/ рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукти;
(д) За издаване, изпращане и получаване на електронни фактури и други електронни документи;
(е) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(ж) Споделяне на важна информация във връзка с промени във фирмена политика и друга административна информация;
(з) Управление и администриране на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Администраторът обработва лични данни за следните цели:

(а) Издаване на фактури;
(б) За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(в) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(г) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Администраторът обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(а) Директен маркетинг на продукти и услуги, в т.ч. бюлетин;
(б) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании и др.

 

V. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Нотариуси, адвокати или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължение, произтичащо от договор с Администратора;
2. Банки, обслужващи плащанията, извършени от и към клиентите;
3. Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
4. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

 

VI. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продължителността на съхранение на вашите лични данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/ изменение и изпълнение на договори между Администратора и клиента или представлявано от клиента дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Администраторът може да съхранява някои лични данни и за по-дълъг срок, до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/ прекратяване на договори с Администратора, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/ арбитражно решение.

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/ финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 10 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

 

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, клиентите имат следните права, които може да упражнят във всеки момент, докато Администраторът съхранява или обработва техните лични данни. Изпратете заявлението си по електронен път до: info@logisticsxperts.com.

Имате право да поискате от Администратора:

  • копие от вашите лични данни и достъп до тях по всяко време;
  • да коригира без ненужно забавяне, неточните ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;
  • личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
  • личните ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
  • да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ви само ще бъдат съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще бъде предоставен изрично единствено в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина за него.

Имате право също:

  • да оттеглите вашето съгласие за обработване на личните ви данни по всяко време с отделно искане, при обработване, основаващо се на дадено съгласие;
  • да възразите срещу обработването на личните ви данни.

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни до Администратора, можете да го направите на посочените по-горе данни за връзка с нас.

3. Автоматизирана обработка и профилиране

Като отговорно дружество, Администраторът не използва автоматично вземане на решения или профилиране.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване използването на вашите данни за целите на директния маркетинг на адрес: info@logisticsxperts.com.

 

VIII. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Администраторът прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните ви данни и мониторинга на обработването им.

Тези мерки за сигурност включват следните дейности:

1. Администраторът е установил изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
2. достъпът на служителите на Администратора до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Администратора е ограничен, в зависимост от задълженията им;
3. Администраторът е установил задължения за поверителност за своите служители;
4. достъпът до офис оборудването на Администратора и компютрите на всеки служител е ограничен;
5. Администраторът прилага необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти;
6. с цел максимална сигурност при обработване, пренос и съхранение на вашите данни е възможно Администраторът да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

IX. ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИ“

Сайтът използва бисквитки („cookies”).

1. Какво представляват „бисквитките“

Бисквитките са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на вашия компютър. Те се създават, когато използвате вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки. Основната им функция е да следят вашето движение в сайта, като ви помагат да се върнете към последното състояние, в което сте го използвали, могат да помнят вашите потребителско име и парола, избор на тема, избрани предпочитания или други функции по персонализация. Уеб сайтът съхранява запис (със същия уникален номер като съответната бисквитка) към този, настроен по-рано от него във вашия браузър. Чрез този запис бисквитките могат да проследяват и съхраняват информация относно вашето преживяване в сайта.

2. Видове бисквитки

Бисквитките могат да бъдат сесийни и постоянни бисквитки, както и бисквитки на доставчици на външни услуги.

Използваме услуги от следните партньори:

Google Analytics

Използваме услугата Google Analytics на Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“), посредством която се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Сайта. Информацията, събрана от Google във връзка с използването на Сайта включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашия Сайт (включително дата и час), информация за взаимодействията със Сайта (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Analytics използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Тази информация ще бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ, където ще бъде запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. В този процес събраните данни няма да бъдат асоциирани с Вашия пълен IP адрес. Ние активирахме функцията за анонимизиране на IP адресите, предлагана от Google на нашия уебсайт, така че последните 8 бита (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) на Вашия IP адрес да бъдат изтрити. Освен това Google е сертифицирана организация по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), което гарантира адекватно ниво на защита на данните в Съединените щати. За повече информация вижте Общите условия и Политиката за поверителност на Google. Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Analytics.

Facebook Pixel

Ние използваме Facebook Pixel – инструмент, управляван от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или, ако се намирате в ЕС, от Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Ca-nal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook), на нашия уеб сайт с цел анализ, оптимизиране и икономическа експлоатация на уебсайта. С помощта на Facebook Pixel, Facebook има възможност да определи посетителите на нашата интернет страница като целева група за показване на реклами във Фейсбук. Съответно, ние използваме Facebook Pixel, за да показваме рекламите, които публикуваме във Facebook, на потребители на социалната мрежа, които са проявили интерес към нашата интернет страница. Това означава, че с помощта на Facebook Pixel, ние искаме да се уверим, че нашите Facebook реклами съответстват на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни. Можем също така да използваме Facebook Pixel за проследяване на ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистически и пазарни проучвания, като видим дали потребителите са били пренасочени към нашата страница след кликване върху реклама във Facebook (така наречените „реализации“ или „взаимодействие с посетителите“). В този случай, обработването е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД (GDPR). Facebook Pixel се задейства директно от Facebook, когато посещавате нашата интернет страница и може да съхранява “бисквитка” на Вашето устройство. Ако след това влезете във Facebook или посетите Facebook, докато сте вписани в профила си, то посещението на нашата страница ще бъде записано. Събраните за вас данни са анонимни за нас, така че не ни се предоставя никаква информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, Facebook съхранява и обработва данните, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил. Това означава, че профили на потребители могат да бъдат създадени от обработените данни. Facebook обработва данните в съответствие с Политиката за поверителност на Facebook. Можете да намерите повече информация за това как функционира Facebook Pixel и изобщо за това как се показват рекламите във Facebook в Политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване, можете да отхвърлите настройката на „бисквитката“, необходима за това, като за целта бихте могли да използвате настройките на браузъра си и да деактивирате автоматичното запазване на бисквитки цялостно.

Google AdWords

Google AdWords e услуга за уеб анализ на Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; “Google”). Това ни позволява да провеждаме ремаркетинг кампании заради група потребители, които са посетили нашия сайт или са извършили определено действие на него. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за реализация се използва за генериране на статистически данни за реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Рекламодателите ще видят общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са били пренасочени към страница с маркери за проследяване на реализациите. Платформата ни дава възможност да анализираме резултатите от проведените кампании и да подобряваме комуникацията и предложенията си. С тази услуга рекламната дейност на интернет страницата ни се свързва с рекламната мрежа AdWords посредством „бисквитки“. Ако не искате да участвате в проследяването, можете да се откажете от това, като лесно деактивирате „бисквитката“ за проследяване на реализациите в Google чрез Вашия интернет браузър от настройки на потребителя. Така няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяването на реализациите. Още информация за Google AdWords и проследяване на реализациите в Google ще намерите в разпоредбите за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy/.

3. Употреба на бисквитки

Нашият сайт предлага функционалности и инструменти, които са на разположение само при използване на някои от видовете бисквитки. Винаги е възможно да блокирате, изтриете или деактивирате тези бисквитки, но имайте предвид, че ако го направите най-вероятно няма да имате възможност да използвате този сайт пълноценно.

4. Какво не могат да правят бисквитките

Бисквитките са обикновени текстови файлове. Те не са компилирани и не могат да осъществяват програмни функции. Не могат да проверяват или да сканират вашия компютър, нито да ви следят или да търсят лична информация на вашето устройство.

Бисквитките са безопасни файлове и не могат да шпионират вашия компютър и да установяват информация относно вас или вашето семейство. Бисквитките единствено позволяват на уебсайта да разпознава завръщащите се потребители в него.

5. Как да управлявате бисквитките, съхранявани във вашето устройство

Бисквитките могат да бъда деактивирани или премахнати с инструменти, които са налични в повечето съвременни браузъри. Настройките на всеки браузър са индивидуални и всеки браузър предлага различни функционалности и възможности за управление. За повече информация как можете да блокирате, изтриете или деактивирате бисквитки, моля, прегледайте настройките на вашия браузър или устройство.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.

Ако имате притеснения относно бисквитки от доставчици на външни услуги, свързани с реклама, можете да ги изключите оттук: Your Online Choices site.

Моля, имайте предвид, че ако изберете да блокирате или деактивирате бисквитките е възможно някои функционалности в нашия сайт да не работят частично или изцяло.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика на нашия уеб сайт ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уеб сайт.

 

Последна актуализация: 17.11.2020