Нови публикации: Складови системи в логистиката

[в процес на подготовка]

В рубриката нови публикации имаме удоволствието да Ви представим: Складови системи в логистиката—Управленски практики и тенденции.

Складови системи в логистиката

Монографичното изследване е в резултат на научен проект в периода 2019-2022.

Складови системи в логистиката—Управленски практики и тенденции

Ето и част от увода на публикацията, посветена на #складови системи

Динамичното развитие на логистиката е факт, който се дължи на възможностите, които се предоставят за постигане на по-ефективно управление на материалните потоци. Складовите системи са важна част от логистичните системи за осигуряване на движението на материалните потоци във веригата на доставките и неслучайно тяхното значение за теорията и практиката нараства непрекъснато и складирането се нарежда сред най-важните въпроси на съвременната логистика. Актуалността на тази проблематика е много висока и е свързана с ролята на складовете за разпределението на материалните потоци, осигуряване на потреблението, постигане на желаното равнище на обслужване на клиентите и минимизиране на общите логистични разходи. Значимостта на темата се обуславя от увеличаването на складовите площи в страната, развитието на индустриални и логистични бази, както и на увеличаващото се предлагане на складови решения и технологии.

Задвижването на материалните потоци се осъществява посредством реализация на редица дейности, като дейностите по складиране и транспорт представляват особено висок интерес, поради няколко причини. Първо, те могат да бъдат идентифицирани и анализирани в различните фази на движение на материалните потоци – снабдяване, производство и дистрибуция и второ разходите, свързани с тяхното осъществяване, заемат значителен дял от общите логистични разходи. Това ги превръща в потенциална проблематика за насочване на редица изследвания с цел разкриване на решения за тяхното по-добро управление и намаляване на свързаните с тях разходи. Съществува и друг момент за насочване на тези изследвания, основаващ се на анализ на концептуалния модел на участниците в логистичните процеси. В този модел се идентифицират редица организации като основните видове са търговките и преработвателните предприятия и доставчиците на логистични услуги.

Възможните насоки на изследванията по логистика са много, което е и основана причина за съществуването на множество реализирани изследвания в световен мащаб. За съжаление в страната ситуацията е сравнително по-различна и може да се отбележи, че съществуват области, които са изследвани в контекста на логистичната система или за подпомагане на логистичните процеси, но не са били обект на самостоятелно емпирично изследване. Такава област са складовите системи от гледна точка на търговските и преработвателните предприятия, които са основен задвижващ фактор за материалните потоци във веригата на доставките….

(бел. LogisticsXperts – защо не се използва складова логистика)

Какви организации са обхванати в проучването за складови системи?

В настоящата разработка обект на изследване са българските търговски и преработвателни предприятия, които са основни участници в логистичните процеси в икономиката. Предметът на изследване са практиките и тенденциите в управлението на складовите системи. Основната теза на изследването е, че от страна на българските предприятия съществуват резерви и е налице известно изоставане в прилагането на водещи практики в управлението на складовите системи. (повече за методиката)

Повече за резултатите от проекта за #складови системи в логистиката

Повече информация за основните изводи можете да проследите в следните свързаните публикации и линкове

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…