Произход и еволюция на ERP системите

Планиране на потребностите от материали (Material Requirements Planning – MRP) е управленски метод, познат от средата на миналия век, който е един от най-съществените за развитието на съвременната логистика. Създаден е с цел оптимизация на производствената дейност, но начинът му на функциониране го прави приложим и в други области. Прилагането на модела позволява да се определи какви количества от съставните материали за готовата продукция са необходими и в кой момент трябва да бъдат налични.

За успешното прилагане на MRP, както и на методите, създадени вследствие неговото развитие, е необходимо използването на информационните технологии. Въпреки че алгоритъмът на функциониране на MRP само по себе си не е сложен, обемът на изчисленията и споделената информация между партньорските организации след декомпозирането на главния производствен график са толкова големи, че не е възможно да бъдат приложени без компютризация.

Методът показва много добри резултати в практиката и е усъвършенстван многократно във времето. Една от еволюционните форми е MRP II – Manufacturing Resource Planning (Планиране на производствените ресурси), при която се излиза от рамката на материалите и се отива към обвързаните ресурси с конкретното производство. На следващия етап се стига до една от най-съществените форми, а именно появата на ERP – Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите на предприятието). Този вид системи са широко използвани в практиката и от тях произлиза разпространеното днес определение за ERP софтуер.

В наши дни, в условията на конкуренция между веригите на доставките и развитието на управленски концепции като Supply Chain Management, се появява и следваща еволюционна форма, а именно ERPII, която по своята същност е решение в категорията Supply Chain Management Software.

 

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

Нови логистични предизвикателства – Украйна 2022 – етап 1

На 24.02.2022 г. осъмнахме с новини за военни действие в…

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...