Произход и еволюция на ERP системите

Как се появяват ERP системи, които днес са стандарт за софтуер за логистика?

ERP са предхождани от Планиране на потребностите от материали (Material Requirements Planning – MRP), които са управленски метод в логистиката, познат от средата на миналия век, който е един от най-съществените за развитието на съвременната бизнес логистика. Създаден е с цел оптимизация на производствената дейност, но начинът му на функциониране го прави приложим и в други области. Прилагането на модела позволява да се определи какви количества от съставните материали (компоненти) за готовата продукция са необходими и в кой момент трябва да бъдат налични. Реално с тези си възможности методът става незаменим помощник за всеки специалист логистика.

За успешното прилагане на MRP, както и на методите, създадени вследствие неговото развитие, е необходимо използването на информационните технологии. Въпреки че алгоритъмът на функциониране на MRP само по себе си не е сложен, обемът на изчисленията и споделената информация между партньорските организации след декомпозирането на главния производствен график са толкова големи, че не е възможно да бъдат приложени без компютризация.

Методът показва много добри резултати в практиката и е усъвършенстван многократно във времето

Една от еволюционните форми е MRP II – Manufacturing Resource Planning (Планиране на производствените ресурси), при която се излиза от рамката на материалите и се отива към обвързаните ресурси с конкретното производство. На следващия етап се стига до една от най-съществените форми, а именно появата на ERP – Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите на предприятието). Този вид системи са широко използвани в практиката и от тях произлиза разпространеното днес определение за ERP софтуер.

mrp, erp, mrpII, erpII

В наши дни, в условията на конкуренция между веригите на доставките и развитието на управленски концепции като Supply Chain Management, се появява и следваща еволюционна форма, а именно ERPII, която по своята същност е решение в категорията Supply Chain Management Software.

Нашият екип следва тенденциите в областта и можем да Ви предложим работеши ERP системи и на практика, затова се свържете с нас.

 

ERP: от теория към практика

Когато обаче става дума за практика нещата са доста по-сложни от теорията. Всяка една алтернатива за софтуер има своите преимущества и недостатъци, което налага провеждането на сложен предварителен анализ на всички свързани фактори. Изборът на софтуерно решение е комплексен процес, който е част от цялостната политика на организацията за усъвършенстване на логистиката посредством внедряване на ERP системи. Не на последно място е балансирането с финансовите възможности…

 

С направата на конкретен избор на софтуер се поставя край на анализите и се преминава към следващата стъпка по неговото въвеждане в експлоатация. За съжаление, при проектирането на ERP системи в логистиката съществуват различни препятствия. Надали е възможно да бъдат показани всички от тях, но по-важните могат да бъдат обобщени в няколко точки.

 

Проектиране на ERP системи без цел

ERP системи могат да решават определени управленски проблеми, но за да се случи това, е необходимо да бъде ясно какво точно се очаква от тях. Неправилен е подходът, при който се проектират и въвеждат ERP системи, след което се очаква да се провери евентуално дали те могат да са полезни на практика и по този начин да се мотивира инвестицията.

Формално проектиране на ERP

Съществуват и такива възможности, при които се прави проектиране на ERP система, но то е с цел просто да се отбележи, че се работи по съответния проблем. Много често, когато организацията няма ясни цели, но се предполага, че се нуждае от въвеждане на ERP система, мениджърите провеждат редица инициативи в тази посока, но те не са убедени в това начинание и не подхождат с необходимата концентрация. По този начин не се осигурява необходимата подкрепа от страна на висшите мениджъри и съответното финансиране.

Откъснато от веригата на доставките проектиране

Организацията не е сама, а е част от веригата на доставките. Дори и към момента да не е необходима интеграция с останалите участници във веригата, е препоръчително ERP системата да предвижда такава.

Проектиране на системата от служители, на които не е делегирана необходимата отговорност

Това е друг често срещан проблем, при който служители, без да имат необходимата власт в организацията, са натоварени с проектирането на система. Ако в екипа по проектиране няма представители на висшия мениджмънт, то няма как при проектирането на новата система да бъде взета например бъдещата посока на развитие на организацията, което по своята същност е фатална грешка.

Поместване в определена финансова рамка за ERP софтуер

Това е водещ пропуск, защото в стремежа си да го постигнат, мениджърите правят сериозни компромиси за функционалността на бъдещата ERP система. Понякога дори се оказва, че новата система няма да може да функционира, ако не се направят скъпи доработки. За излизане от създадената ситуация се правят допълнителни разходи и първоначалният финансов план е нарушен значително.

Финансиране, без да се търси възвръщаемост

Това е друг пример за недобро проектиране. Първоначално се съставя много амбициозен проект, който има претенции да реши множество проблеми в организацията и да я изведе на водещи позиции спрямо конкурентите. В името на това се проектират ненужни функционалности и не се прави необходимото съобразяване с възвръщаемостта на инвестицията. Не са малко случаите, в които компанията може да си позволи прави подобна голяма инвестиция в ERP системи, но след това каквито и ползи да получи, инвестицията остава прекомерна и неоправдана. Ето защо е необходимо да се разсъждава прагматично по отношение на инвестициите в ERP системи и да се обследват бъдещите финансови потоци. Именно поради тази причина е препоръчително в екипа по проектиране да бъдат включени и специалисти от финансовото направление на организацията.

 

Нещо за развитието на ERP системите

Съществува и друг аспект на въпроса, свързан с видовете софтуер в организацията, а именно пътят на внедряване. В действителност са рядкост организациите, които наведнъж да внедряват комплексни решения, които да обхващат цялата фирмена логистика. Практиката показва, че съществува определена еволюция, която организациите следват, преди да достигнат до по-широкообхватни решения за логистика.

 

Това донякъде се дължи на сложността на прилаганите системи и управленските практики в организациите. Последователността от внедряване на информационни системи, която е характерна за организациите, занимаващи се с логистика, е съвсем логична. Обикновено тя е от внедряването на отделни решения, насочени към клиенти или доставчици (CRM/SRM) или отделни логистични дейности (WMS/TMS) към внедряването на сложни и комплексни ERP системи, които впоследствие да се разпространят във веригата на доставките.

 

Поява на SCM software и ERPII

Така се стига до абстрактното за момента понятие софтуер за УВД (SCM software, ERPII и пр.), който по своята същност е интеграция на ERP системите на няколко участника във веригата на доставките. По своята същност това е по-скоро форма на интеграция, отколкото самостоятелна система.

erp системи еволюция и бъдеще

Това е дълъг път, който е обсипан с множество предизвикателства и неизвестни. Съвсем нормално е отделната организация, която няма опит в използването на информационни системи, да се нуждае от време. След това да започне да свиква с тяхното използване и да им се довери, преди да ги внедри по-широко. Обикновено началото е плахо и се подхожда със съмнение. Това е породено от продължителното време, през което организацията е работила по традиционен начин. Често се налага и реинженеринг на логистични процеси.

 

Въпросът става още по-сложен, когато се става дума за партньорство между отделни организации в рамките на веригата на доставките. За да се стигне до този момент, е необходимо още повече време, изграждане на доверие и взаимно желание за интеграция с цел по-добро пазарно представяне. Необходимо е също така и участниците в този сложен процес да са готови да заплатят съответната цена и да са склонни да обменят информация с другите организации във веригата на доставките.

 

ERP системи в бъдеще време

Според конкретната ситуация има вероятност да се намерят различни възможности за развитие на информационните системи в една или друга посока. Сигурните моменти с този процес са:

  • фокусът към удовлетвореността на клиента;
  • стремежът за интеграцията с доставчиците.

 

Колкото и да са различни отраслите на икономиката и техните организации по отношение на целите и приоритетите, те ще търсят решение за информационна система, което да е в полза и на техните клиенти и към цялостно намаляване на разходите за логистика. Увеличаването на обхвата на информационните системи и интегрирането им с дейността на организациите е предизвикателство пред сигурността на информацията. Когато тя е обща и съществуват множество участници с достъп до нея, проблемът за защитата е сложен и той касае както отделния участник, така и веригата на доставките.

 

Софтуерните продукти се развиват все повече в посока подпомагане на логистиката във веригата на доставките. Наблюдава се поява на специализирани софтуерни продукти за подпомагане на процесите по анализ и проектиране на веригите на доставки, включително и на глобалните. Те се стремят да разглеждат веригата на доставките като една организация независимо от броя участниците.

 

Продуктите от този вид отиват дори крачка напред в посока на задълбочен анализ на цялата верига на доставките. Те включват функции като: оптимизация на веригата, оптимизация на запасите, управление на материални потоци, анализ на разходите, управление на капацитета, интелигентни складове и пр. По своята същност това са софтуерни продукти, които могат да предоставят необходимия инструментариум за подпомагане на вземането на решения, касаещи веригата на доставките. Това от своя страна е и важна предпоставка за последващата интеграция между софтуерните системи на организациите. Затова и erp алтернативите са много…

 

 

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…