Наем на склад или собствен склад?

Каква е разликата между наем на склад и собствен склад? Коя алтернатива да избера за своята логистика?

Разлика между наем на склад (склад под наем) или собствен склад

Използването на собствен склад или аутсорсинг на складирането е фундаментален въпрос за складовата логистика в конкретната логистична система. В единия случай организацията се ангажира с управлението на комплекс от складови дейности, докато при наем на склад, голяма част от тези дейности се аутсорсват към външен доставчик на логистични услуги. При дискутирането на този проблем е необходимо да се направи уточнението, че когато става дума за собствен склад, сградата може да бъде както собствена, така и наета. Затова под „нает склад“ НЕ трябва да се разбира складово помещение, за което се плаща наем. Това е възлагане на складови задачи на друга (външна) организация, на която най-често се заплаща според товарооборота. Или като извод: наем на склад или склада под наем е равно на аутсорсиг на складиране. От гледна точка на теорията за складова логистика ролята на собствеността на помещението е друг въпрос. (Българският език е доста богат и често се случват двусмислени значения и разминавания между теория и практика)

 

Наем на склад и разходите

Проблемът собствен или нает склад е добре познат, като фокусът често се поставя върху разходната част. Приоритетно се анализира липсата на фиксирани разходи при използване на нает склад и съществуването на значима сума от фиксирани разходи, свързани с осигуряването на функционирането на собствен склад.

склад под наем

При решение „наем на склад“ фирмата се превръща във вложител в склада на доставчика на логистични услуги. Който от своя страна може да работи с десетки други вложители. Това е особен вид предизвикателство за неговия складов софтуер, за да може да работи ефективно. По-важното е, че съществува определен критичен товарооборот, който оправдава едното или друго решение от гледна точна на разходите. Формулата е добре позната:

 

TC1 = TC2

FC + Q*VCu1 = 0 + Q*VCu2

 

Където:

FC – фиксирани разходи при собствен склад (тук се включва и наемът, ако има такъв)

Q – търсения товарооборот

VCu1 – променлив разход за обработка на единица товарооборот при собствен склад

VCu2 – променлив разход за обработка на единица товарооборот при склад под наем

 

Дали само разходите са достатъчни за вземане на решение?

В действителност проблемът е много по-сериозен и не е свързан само с разходите, това произлиза от възможностите за решаване на едни и същи проблеми по различен начин. Като цяло аутсорсингът на логистични задачи е съвременна тенденция, като палитрата на предлаганите услуги до голяма степен се определя от възможностите на средата. Дали има на кой да бъдат възложени? Но също така това е и въпрос на риск. В редица изследвания на логистични сектор в България много ясно проличават дефицитите в страната за предлагането на складови решения, което рефлектира и върху начина на управление на складовите системи. За съжаление темата е изключително голяма…

 

По отношение на складовите системи, при самостоятелното управление организацията се занимава самостоятелно със складирането и поема изцяло отговорността за управлението. В този случай се сблъскваме със всички управленски въпроси на складовете – организация на складови площи, стелажи, машини, процеси – особено комисиониране, сигурност, безопасност и пр.

 

Другите алтернативи са да прибегнем към чисти форми на взаимодействие под формата на аутсорсинг. Ние възлагаме нашите складови проблеми на някой друг, на който плащаме за тази услуга…

 

Разликата между отделните решения е много голяма и е трудно да бъде изяснена в детайли накратко, но може да се посочи, че в този случай са валидни всички управленски постановки за решенията от типа „аутсорсинг на логистични дейности“. Едни от честите въпроси са:

Ако имаме достатъчно логистични умения, защо да възлагаме на друг?

В кой случай разходите са по-ниски?

Има ли риск за бъдещето на бизнеса ни?

Дали логистиката не е прекалено важна за нас?

Какви са перспективите за нашия бизнес, растеж или свиване?

Други…

 

Като за обобщение

 

Собствен склад: При използването на собствен склад организацията се ангажира с комплекс от дейности по управлението на складовите системи. Това са решения, свързани както с планирането и конфигурирането на складовите системи (териториално разположение, организация на складовите площи, стелажни и манипулационни системи, информационни системи и технологии, персонал, безопасност и т.н.), така и с последващото управление на складовите процеси.

 

Наем на склад: При аутсорсинг на складирането фокусът се измества върху избора на партньори и управление на взаимоотношенията с тях с цел гарантиране на изпълнението на възложените задачи.

 

 

В така дефинираните широки групи фактори ясно проличава, че решението за управление на собствен склад или склад под наем е съпроводено от множество неизвестни и разнообразни предизвикателства. Ако се чудите какво е Вашето решение, винаги можете да се свържете с нас за кратка консултация.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…