Класификация на информационните системи според техните функции

  • Начало
  • Блог
  • Класификация на информационните системи според техните функции

В икономическата теория вече съществува утвърдена класификация на видовете системи и тяхното взаимодействие, като те се групират в различни поколения според техния обхват, насоченост и развитие. Това са системи, които намират приложение в бизнеса като цяло, а не само логистиката и SCM. Според класификацията на Laudon & Laudon са:

  • Системи за обработка на трансакции (Transaction Processing Systems – TPS).
  • Управленски информационни системи (Management Information Systems – MIS).
  • Системи за подпомагане на вземането на решения (Decision Support Systems – DSS).
  • Системи за подпомагане на висшия мениджмънт (Executive Support Systems – ESS).
  • Други.

Колкото по-високо е поколението на съответната система, толкова по-сложни и неструктурирани проблеми в организацията се решават чрез нея. В областта на логистиката всяка една система има своето приложение, особености и е насочена към по-ефективно изпълнение на една или няколко логистични дейности.

Системите за обработка на трансакции са пряко свързани с логистиката най-вече във връзка с обработването на рутинни операции. Данните са с голям обем и този вид системи са насочени към решаване на оперативни задачи. Това са най-често решения, подпомагащи дейността в складовете, транспорта, обработката на поръчки и пр. Те са пряко свързани със “захранването” с данни на другите информационни системи в организацията.

Управленските информационни системи се използват в логистиката за разработване на периодични отчети за производствената дейност, управлението на складовете, транспорта, запасите и пр. За разлика от системите за обработка на данни на оперативно равнище, те работят с агрегирана информация.

Системите за подпомагане на вземането на решения също намират своето място в логистиката. Тяхната поява е свързана с еволюцията на концепцията за използване на информационни технологии в управлението. Компютрите не са просто средство за обработка на големи обеми от данни, те могат и да предоставят на мениджърите редица възможни решения на определени проблеми.

Системи за подпомагане на висшия мениджмънт са следващ вид информационни системи. Те се подреждат още по-високо в йерархията и както името им подсказва, са предназначени да подпомагат висшите ръководни кадри. Тези системи работят с най-високо обобщаване на данни и обхващат цялата дейност на компанията. Възможните решения са сложни, неструктурирани и зависят от множество фактори, които са вътрешни и външни за организацията. Тук се цели подпомагане на управлението в решаване на редица трудни и комплексни въпроси като териториално разположение на постоянните съоръжения, стратегически решения в областта на транспорта, политика за управление на запасите, партньорство във веригата на доставките и пр.

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

Нови логистични предизвикателства – Украйна 2022 – етап 1

На 24.02.2022 г. осъмнахме с новини за военни действие в…

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...